New website design

 Permalink
Vanaf deze week heeft TAS een nieuw design voor de site. Tevens is de track&trace pagina verbeterd qua weergave.

- - -

From this week, TAS has a new design for the site. Also, the track & trace page has improved in view.
   

Demo site is live #tracktrace #timeframe #slotplanning #transport #transportplanning

 Permalink
Vandaag is een demo- en zandbak site voor TAS live gegaan. Link: demo.transadminsys.com
Neem contact met ons op indien u een demo-account wenst om eens rond te kijken.

- - -

Today a demo- and sandbox site for TAS went live. Link: demo.transadminsys.com
Contact us if you want a demo-account to have a look around.
   

Impatient export button clickers

 Permalink
Om ongeduldige export-button-klikkers af te remmen, is er een visuele feedback ingebouwd dat de muisklik is ontvangen en dat er wat gebeurt - dus gewoon nog even wachten.

page_excel - export starten
arrow_refresh - export is bezig

Nog eens klikken op de refresh-button, toont de export-button en kan je weer een export doen.

- - -

To curb impatient export-button-clickers, a visual feedback that the mouse-click has been received and something is happening has been built-in - so just wait.

page_excel - start export
arrow_refresh - export is in progress

Another click on the refresh button, displays the export button and you can do an export again.
   

Default return dates for Returns (RT)

 Permalink
Er is nu onderscheid mogelijk tussen retouren van goederen of retouren van paletten/containers. Het aantal dagen dat er voor staat om deze bij de klant op te halen is voor goederen mogelijk anders als voor paletten/containers. Deze perioden en tijdstippen kunnen nu gescheiden worden ingesteld via TR010.

- - -

It is now possible to distinguish between return of goods or return of pallets/containers. The number of days allowed to get them from the customer, may be different for goods as for pallets/containers. These dates and times can now be set separately via TR010.
   

Customized data views, filters and data access

 Permalink
U kunt vanaf nu filters op uw transportgegevens laten programmeren en deze per ODBC of JDBC uitlezen. De views zijn read-only.

- - -

You can now have your filters on your transport data programmed and read them out by ODBC or JDBC. The views are read-only.
   

Add missing confirmation messages

 Permalink
Missende berichten, zoals bijvoorbeeld 'einde beladen’, worden nu automatisch toegevoegd ten behoeve van betere statistieken. Dit betekent dat als voor een transport als eerste het bericht 'begin laden' binnenkomt, automatisch het bericht 'is gearriveerd' wordt aangemaakt. Zo ook als het ’vertrokken'-bericht binnenkomt, er automatisch het 'einde beladen' of 'einde lossen' bericht wordt aangemaakt. Uiteraard worden deze tussenliggende berichten enkel dan gemaakt indien ze er niet zijn.

Het automatisch genereren van deze berichten kan met instellingen in MD000 aan of uit worden gezet. Uitzetten betekent dat de tussenliggende datums en tijden die bij de berichten horen wel in de database worden bijgewerkt, maar dat de berichten zelf niet worden gemaakt.

- - -

Missing messages such as 'end loading' are now automatically added for better statistics. This means that if a transport first receives the message 'start loading', automatically the message ’has arrived' is created. As well as when the 'has left' message arrives, automatically the 'end loading' or 'end unloading' message is created. Obviously these intermediate messages are only made if they are not there yet.

Automatically generating these messages can be switched on or off with settings in MD000. Disabling means that the intermediate dates and times associated with the messages will be updated in the database, but the messages themselves are not created.
   

Terms of Service have been updated and translated into German

 Permalink
Our Terms of Service have been updated and translated into German
   

New default return date for Returns (RT)

 Permalink
Voor retouren is er nu een standaardwaarde die de dag bepaalt wanneer de retourgoederen in het distributiecentrum moet zijn. Dit is opdrachtdatum + 3 werkdagen. Dit wil zeggen dat de distributeur 3 tot 4 dagen de tijd heeft de retourgoederen op te halen.

- - -

For returns, there is now a default value that determines the day when the returned goods should be in the distribution center. This is order-date + 3 working days. This means that the distributor has 3 to 4 days time to retrieve the returned goods.
   

External error codes for Returns (RT)

 Permalink
TAS Klanten die transport-gegevens naar TAS sturen vanuit hun eigen systemen, zoals SAP, gebruiken hun eigen fout codes voor bepaalde gebeurtenissen. Deze codes geven in dit geval aan welke retouren (RT) wel en welke niet in TAS geïmporteerd moeten worden. Het programma TR011 biedt een manier om deze externe fout codes te definiëren en te(de)activeren wanneer de leverancier van de transportgegevens dit verlangt.

- - -

TAS Customers that send transport data to TAS from their own systems, like SAP, use their own error codes for certain events. These codes in this case designate which returns (RT) should be imported into TAS and which ones should not. The app TR011 provides a means to define these external error codes and (de)activate them when the supplier of the transport data tells you to.
   

New transport type: Returns (RT)

 Permalink
Er is een nieuw transporttype toegevoegd: retouren. Retouren vereisen een speciale afhandeling, want de klant die normaliter de goederen ontvangt, is nu de afzender en het distributie-centrum of de leverancier is de ontvanger van de te retourneren goederen.

- - -

A new transport type has been added: returns. Returns require special handling because the customer that normally receives the goods, is now the shipper and the distribution center or supplier is the consignee of the goods to be returned.