Add missing confirmation messages

 Permalink
Missende berichten, zoals bijvoorbeeld 'einde beladen’, worden nu automatisch toegevoegd ten behoeve van betere statistieken. Dit betekent dat als voor een transport als eerste het bericht 'begin laden' binnenkomt, automatisch het bericht 'is gearriveerd' wordt aangemaakt. Zo ook als het ’vertrokken'-bericht binnenkomt, er automatisch het 'einde beladen' of 'einde lossen' bericht wordt aangemaakt. Uiteraard worden deze tussenliggende berichten enkel dan gemaakt indien ze er niet zijn.

Het automatisch genereren van deze berichten kan met instellingen in MD000 aan of uit worden gezet. Uitzetten betekent dat de tussenliggende datums en tijden die bij de berichten horen wel in de database worden bijgewerkt, maar dat de berichten zelf niet worden gemaakt.

- - -

Missing messages such as 'end loading' are now automatically added for better statistics. This means that if a transport first receives the message 'start loading', automatically the message ’has arrived' is created. As well as when the 'has left' message arrives, automatically the 'end loading' or 'end unloading' message is created. Obviously these intermediate messages are only made if they are not there yet.

Automatically generating these messages can be switched on or off with settings in MD000. Disabling means that the intermediate dates and times associated with the messages will be updated in the database, but the messages themselves are not created.
   

New transport type: Returns (RT)

 Permalink
Er is een nieuw transporttype toegevoegd: retouren. Retouren vereisen een speciale afhandeling, want de klant die normaliter de goederen ontvangt, is nu de afzender en het distributie-centrum of de leverancier is de ontvanger van de te retourneren goederen.

- - -

A new transport type has been added: returns. Returns require special handling because the customer that normally receives the goods, is now the shipper and the distribution center or supplier is the consignee of the goods to be returned.
   

Track route via confirmations for drivers, captains, etc.

 Permalink
We hebben een nieuwe webpagina gebouwd voor toepassing op tablets of mobiele telefoons waarmee een te rijden route qua tijden gevolgd kan worden. De pagina toont de route en de laad cq. lospunten in volgorde van afwerking na elkaar. Pas als de een stop is bevestigd qua aankomst, laden/lossen en vertrek, wordt de volgende stop getoond.

De bevestigingen worden direct in TAS verwerkt en zo is live te volgen welke delen van een transport al zijn afgewerkt en welke nog niet.

- - -

We have built a new web page for use on tablets or mobile phones with which a driving route in terms of time can be followed. The page displays the route and the load cq. unloading points in order of finish after the other. Only when a stop is fixed in terms of arrival, loading / unloading and departure, the next stop is displayed.

The confirmations are processed directly in TAS and so can be followed live what parts of a transport are already finished and what not.

- - -


confirm01confirm02
confirm03

 
   

When scanners do not delete old files ...

 Permalink
Sommige maatwerk handscanner-software wist de oude bestanden niet die al naar TAS zijn gestuurd. Het resultaat is dat sommige berichten keer op keer worden geladen. Omdat elk bericht als een nieuw bericht wordt gezien, verschijnen sommige berichten wel 14 keer. Dit is nu gerepareerd in TAS: geen duplicaten meer in TAS .

- - -

Some custom-made hand scanner software does not delete old files that have already been sent to TAS. This results in messages being loaded again and again. Since each message is treated as a new message, some messages appear 14 times. This has now been fixed in TAS: no more doubles in TAS.
   

When a date in a hand scanner is wrong

 Permalink
Als in een handscanner de datum niet goed is geconfigureerd, vangen we dat nu in de Confirmation Message interface op door de datum op 4 dagen eerder te zetten als de scanner-datum nog verder in het verleden ligt.

- - -

If the date is not configured properly in a hand scanner, we catch it now in the Confirmation Message interface by setting the date four days earlier when the scanner-date lies even further in the past.