Default return dates for Returns (RT)

 Permalink
Er is nu onderscheid mogelijk tussen retouren van goederen of retouren van paletten/containers. Het aantal dagen dat er voor staat om deze bij de klant op te halen is voor goederen mogelijk anders als voor paletten/containers. Deze perioden en tijdstippen kunnen nu gescheiden worden ingesteld via TR010.

- - -

It is now possible to distinguish between return of goods or return of pallets/containers. The number of days allowed to get them from the customer, may be different for goods as for pallets/containers. These dates and times can now be set separately via TR010.
   

Customized data views, filters and data access

 Permalink
U kunt vanaf nu filters op uw transportgegevens laten programmeren en deze per ODBC of JDBC uitlezen. De views zijn read-only.

- - -

You can now have your filters on your transport data programmed and read them out by ODBC or JDBC. The views are read-only.
   

Add missing confirmation messages

 Permalink
Missende berichten, zoals bijvoorbeeld 'einde beladen’, worden nu automatisch toegevoegd ten behoeve van betere statistieken. Dit betekent dat als voor een transport als eerste het bericht 'begin laden' binnenkomt, automatisch het bericht 'is gearriveerd' wordt aangemaakt. Zo ook als het ’vertrokken'-bericht binnenkomt, er automatisch het 'einde beladen' of 'einde lossen' bericht wordt aangemaakt. Uiteraard worden deze tussenliggende berichten enkel dan gemaakt indien ze er niet zijn.

Het automatisch genereren van deze berichten kan met instellingen in MD000 aan of uit worden gezet. Uitzetten betekent dat de tussenliggende datums en tijden die bij de berichten horen wel in de database worden bijgewerkt, maar dat de berichten zelf niet worden gemaakt.

- - -

Missing messages such as 'end loading' are now automatically added for better statistics. This means that if a transport first receives the message 'start loading', automatically the message ’has arrived' is created. As well as when the 'has left' message arrives, automatically the 'end loading' or 'end unloading' message is created. Obviously these intermediate messages are only made if they are not there yet.

Automatically generating these messages can be switched on or off with settings in MD000. Disabling means that the intermediate dates and times associated with the messages will be updated in the database, but the messages themselves are not created.
   

New default return date for Returns (RT)

 Permalink
Voor retouren is er nu een standaardwaarde die de dag bepaalt wanneer de retourgoederen in het distributiecentrum moet zijn. Dit is opdrachtdatum + 3 werkdagen. Dit wil zeggen dat de distributeur 3 tot 4 dagen de tijd heeft de retourgoederen op te halen.

- - -

For returns, there is now a default value that determines the day when the returned goods should be in the distribution center. This is order-date + 3 working days. This means that the distributor has 3 to 4 days time to retrieve the returned goods.
   

External error codes for Returns (RT)

 Permalink
TAS Klanten die transport-gegevens naar TAS sturen vanuit hun eigen systemen, zoals SAP, gebruiken hun eigen fout codes voor bepaalde gebeurtenissen. Deze codes geven in dit geval aan welke retouren (RT) wel en welke niet in TAS geïmporteerd moeten worden. Het programma TR011 biedt een manier om deze externe fout codes te definiëren en te(de)activeren wanneer de leverancier van de transportgegevens dit verlangt.

- - -

TAS Customers that send transport data to TAS from their own systems, like SAP, use their own error codes for certain events. These codes in this case designate which returns (RT) should be imported into TAS and which ones should not. The app TR011 provides a means to define these external error codes and (de)activate them when the supplier of the transport data tells you to.
   

New transport type: Returns (RT)

 Permalink
Er is een nieuw transporttype toegevoegd: retouren. Retouren vereisen een speciale afhandeling, want de klant die normaliter de goederen ontvangt, is nu de afzender en het distributie-centrum of de leverancier is de ontvanger van de te retourneren goederen.

- - -

A new transport type has been added: returns. Returns require special handling because the customer that normally receives the goods, is now the shipper and the distribution center or supplier is the consignee of the goods to be returned.
   

Track route via confirmations for drivers, captains, etc.

 Permalink
We hebben een nieuwe webpagina gebouwd voor toepassing op tablets of mobiele telefoons waarmee een te rijden route qua tijden gevolgd kan worden. De pagina toont de route en de laad cq. lospunten in volgorde van afwerking na elkaar. Pas als de een stop is bevestigd qua aankomst, laden/lossen en vertrek, wordt de volgende stop getoond.

De bevestigingen worden direct in TAS verwerkt en zo is live te volgen welke delen van een transport al zijn afgewerkt en welke nog niet.

- - -

We have built a new web page for use on tablets or mobile phones with which a driving route in terms of time can be followed. The page displays the route and the load cq. unloading points in order of finish after the other. Only when a stop is fixed in terms of arrival, loading / unloading and departure, the next stop is displayed.

The confirmations are processed directly in TAS and so can be followed live what parts of a transport are already finished and what not.

- - -


confirm01confirm02
confirm03

 
   

When scanners do not delete old files ...

 Permalink
Sommige maatwerk handscanner-software wist de oude bestanden niet die al naar TAS zijn gestuurd. Het resultaat is dat sommige berichten keer op keer worden geladen. Omdat elk bericht als een nieuw bericht wordt gezien, verschijnen sommige berichten wel 14 keer. Dit is nu gerepareerd in TAS: geen duplicaten meer in TAS .

- - -

Some custom-made hand scanner software does not delete old files that have already been sent to TAS. This results in messages being loaded again and again. Since each message is treated as a new message, some messages appear 14 times. This has now been fixed in TAS: no more doubles in TAS.
   

When a date in a hand scanner is wrong

 Permalink
Als in een handscanner de datum niet goed is geconfigureerd, vangen we dat nu in de Confirmation Message interface op door de datum op 4 dagen eerder te zetten als de scanner-datum nog verder in het verleden ligt.

- - -

If the date is not configured properly in a hand scanner, we catch it now in the Confirmation Message interface by setting the date four days earlier when the scanner-date lies even further in the past.
   

Planned/actual start/end of (un)loading dates/times

 Permalink
Om nog beter geïnformeerd te zijn over laad- en los-tijden en planning, hebben we voor het laden en lossen ook datum/tijd-velden toegevoegd: geplande & werkelijke datum/tijd laden begin/eind, geplande & werkelijke datum/tijd lossen begin/eind.

- - -

To better being informed about loading and unloading times and planning, we have added date/time fields for loading and unloading: planned and actual date/time loading start/end, planned and actual date/time unloading start/end.