Add missing confirmation messages

 Permalink
Missende berichten, zoals bijvoorbeeld 'einde beladen’, worden nu automatisch toegevoegd ten behoeve van betere statistieken. Dit betekent dat als voor een transport als eerste het bericht 'begin laden' binnenkomt, automatisch het bericht 'is gearriveerd' wordt aangemaakt. Zo ook als het ’vertrokken'-bericht binnenkomt, er automatisch het 'einde beladen' of 'einde lossen' bericht wordt aangemaakt. Uiteraard worden deze tussenliggende berichten enkel dan gemaakt indien ze er niet zijn.

Het automatisch genereren van deze berichten kan met instellingen in MD000 aan of uit worden gezet. Uitzetten betekent dat de tussenliggende datums en tijden die bij de berichten horen wel in de database worden bijgewerkt, maar dat de berichten zelf niet worden gemaakt.

- - -

Missing messages such as 'end loading' are now automatically added for better statistics. This means that if a transport first receives the message 'start loading', automatically the message ’has arrived' is created. As well as when the 'has left' message arrives, automatically the 'end loading' or 'end unloading' message is created. Obviously these intermediate messages are only made if they are not there yet.

Automatically generating these messages can be switched on or off with settings in MD000. Disabling means that the intermediate dates and times associated with the messages will be updated in the database, but the messages themselves are not created.